Date & Time
of Poster Presentation

SCIENTIFIC SESSIONS 2: POSTER PRESENTATIONS- 20th Feb 2021(DAY 1)

ROOM 1

GROSS 1

3.30- 4.15 PM

ROOM 2

GROSS 2

3.30- 4.15 PM

ROOM 3

GROSS 3

3.30- 4.15 PM

ROOM 4

GROSS 4

4.15 PM- 5.00PM

1. Shobhit Shrivastava

2. Prashant Giri Goswami

3. Krati Bhardwaj

4. Divya U

5.A. Anabarasan

6. Janpreet Singh Kala

7. Sushma Daripelli

8. Soni Kumari

9.Amber Rana

10. Sumbul

0000071

0000072

0000097

0000112

0000116

0000118

0000123

0000136

0000144

0000279

1. Adya Priyadarshini

2. Deepu Singh Kataria

3. Kalpana Gehlot

4. Amber Irfan

5. PayalKasat

6. Fatima Bhopalwala Ali

7. Arunashri Acharya

8. Jolly Agarwal

9. Nandini Shukla

10. Vrinda Hari Ankolekar

0000146

0000158

0000159

0000166

0000179

0000188

0000195

0000218

0000221

0000244

1. Ram Prakash Saini

2. R.K Dewan

3. Supriya

4. Monica Baxla

5. R.Huban Thomas

6. Shweta Kumari

7. Anju Choudhary

8. Unnamatla Sudha Rani

9. Jayashree Raja

10. Satish Kumar Sharma

0000247

00005330000304

0000320

0000359

0000369

0000405

0000410

0000415

0000395

1.Mamathah

2. Satheesha Nayak B

3. Ashwini Aithal P

4. Naveen Kumar

5. Rajesh Kumar

6. Nidhi Mangla

7. DibakarBorthakur

8. Sarah Sangma

9. Deepika Kumari

0000416

0000422

0000427

0000429

0000445

0000446

0000447

0000449

0000515

ROOM 5

ANTHROPOMETRY [1]

4.15- 5.00 PM

Room 6

ANTHROPOMETRY [2]

4.15- 5.00 PM

1.K Uma

2.Rathika. R

3.Chandni Gupta

4.P.Vijayan

5.Surendra Yadav

6.Mihir Sharma

7.Akshay kumar Girish Kumar Prajapati

000049

000059

000066

000075

000081

000095

0000149

0000150

1. Parul Upadhyaya

2. Anam Ahmad

3. Untika Singh

4. Arun Kumar

5. Yuvraj Sharma

6. Srishti Pal

7. K Ramesh

0000255

0000280

0000337

0000363

0000374

0000391

0000186