Date & Time
of Poster Presentation

SCIENTIFIC SESSIONS 4: POSTER PRESENTATIONS- 21st Feb 2021[DAY-2]

ROOM 1

APPLIED & IMAGING

3.30PM – 4.15PM

ROOM 2

NEUROANATOMY

3.30-4.15PM

ROOM 3

HISTOLOGY,GENETICS & EMBRYOLOGY

3.30- 4.15PM

ROOM 4

GENETICS & EMBRYOLOGY

4.15PM-5.00PM

1. Suresh Sharma

2. Jitendra Singh

3. Rahul Kulhari

4. Ramesh P

5. Arundhati Kar

6. NikhilAggarwal

7. Rohini Punja

8. Hajira Fatima

9. Pooja Gautam

0000147

0000263

0000268

0000506

0000507

000098

0000236

0000475

0000288

1. Billakanti Prakash Babu

2. Bollavaran Pullana

3. Sonam Singh

4. Meghna Choudhury

5. MV Ravishankar

6. Km Chetana Sharma

0000088

0000164

0000211

0000319

0000334

0000309

1.Vanishri S Nayak

2.Darshita Singh

3.Lydia S Andrade

4.Pooja Singh

5.Pushpa N B

6.Shivaleela C

7.Kaweri Dande

0000243

0000254

0000310

0000385

000090

0000277

0000479

1.Brijesh Kumar

2. Neethu Sivadasan

3. Sangeetha Palani

4. Rashmi Patil

5. Rakhi More

6. Dewanshi Mishra

7.Ranjana Rawat

0000299

0000389

0000390

0000454

0000456

0000478

0000294

ROOM 5

MEDICAL EDUCATION ,EMBALMING& BODY DONATION

4.15- 5.00PM

1.Sanjay Prasad Sah

2.Suhani Sumallatha

3.Laiba Hashmi

4.Shaguphta T. Shaikh

5.Mumal Nagwani Mishra

6.Runjhun Vijayvergia

7. Chhavi Makker

8. Md Salman Zafar

9.Nandani Prasantha Bhat

10.Halima Albalushi

000082

0000237

0000254

0000485

0000208

000067

0000245

0000282

000093

0000238